Venkov chce být také Smart!

Příspěvek od našich kolegů: Zhodnocení přínosu MAS pro formování reimage OBCÍ v uhelných regionech
8.2.2021
Chybí zeleň ve městech?
Zelené stěny jako řešení nedostatku zeleně ve městech?
25.5.2021

Venkov chce být také Smart!

Proč by měla být chytrá jenom města a venkov „ostrouhat“? Odborníci
z několika fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si na téma chytrého
venkova posvítili.


Na rozdíl od měst prochází venkov odlišným vývojem a pouhé okopírování použití
„smart city“ řešení a doporučení je omezeno řadou faktorů. Koncept chytrého
venkova navzdory tomu usiluje o zamezení zaostávání venkova za městy a ukazuje,
že to jde. Města s venkovem by měly vytvářet integrovaný funkční celek.
Tým odborníků z UJEP ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK),
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) a Národní sítí Místních akčních skupin ČR
(Národní sítí MAS ČR) zpracoval publikaci Koncept Chytrého venkova, která
reaguje na existující problémy, trendy a rozvojové příležitosti pro venkovské obce.


Součástí konceptu je zmapování oblastí pro následné vytvoření chytrých, resp. smart
řešení, která mohou napomoci rozvoji prostoru mimo městské osídlení, aby si udržel
atraktivitu v konkurenci s městy a byl stále místem, kde se dobře žije.
Koncept chytrého venkova zpracovává charakteristiky současného venkova a přístupy
k jeho rozvoji. Reflektuje přitom pojetí chytrého venkova na základě vyjádření expertů,
kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají z různých úhlů pohledu. Vymezuje
zároveň koncepční oblasti v podobě procesů, trendů a opatření do budoucna.
Autoři publikace dospěli k názoru „… že není nutné uvažovat o konceptu Chytrého
venkova jako o zcela novém přístupu. Technologická řešení problémů totiž nedokážou
holisticky pokrýt veškeré rozvojové potřeby venkova. Jde spíše o obohacení
stávajících přístupů k rozvoji venkova založených na aktivizaci místních aktérů, využití
místních zdrojů a použití integrovaných přístupů a optimalizovaných technologických
i netechnologických řešení.“


Petr Hlaváček, jeden z hlavních autorů publikace dodává: „Pochopitelně, řešení
daných problémů nemůže probíhat jen prostřednictvím unifikovaných procesů, ale je
třeba zapojit místní komunitu a společně hledat cesty, jak řešit potřeby obcí. Zároveň
moderní technologie mohou řešení problémů posunout výrazně vpřed.“
Koncept Chytrý venkov nebude ležet „v šuplíku“. Stal se východiskem pro zpracování
metodiky Chytrého venkova a podkladem pro připravované školení zástupců místních
akčních skupin a obcí, které by jim mělo napomoci nejen ve tvorbě rozvojových
strategií, ale zvláště v rozhodování, jaká chytrá řešení jsou optimální a odpovídají
podmínkám místních komunit a obcí.


Vznik publikace, následný vývoj metodiky Chytrého venkova a školicí workshop pro
zástupce místních akčních skupin a obcí jsou hlavní aktivity, které jsou plánovány v
rámci projektu Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení
(TL03000066),
který je realizován od května 2020 do dubna 2022. Projekt je podpořen
v rámci programu ÉTA Technologickou agenturou České republiky.