Jsme otevřená platforma, která chce sdružovat aktéry z různých oborů, jako je například geografie, regionalistika, sociologie nebo filosofie. Zároveň jsme lidé, kteří profesně pochází z různých sektorů: akademický, soukromý i veřejný. Vznikli jsme jako nezávislá platforma, která nemá vlastní právní subjektivitu a jsme úzce navázáni na Katedru regionálního rozvoje a veřejné správy při Fakultě sociálně-ekonomické UJEP, která jí poskytuje plné zázemí.

U zrodu celé platformy byli tito lidé

Domín Martin

Martin Domín

V lednu 2020 jsem se stal tajemníkem platformy Forpolis, kde se starám o všechny formální záležitosti. Aktivně ale také k Forpolisu přispívám, a to hlavně z pozice doktoranda na Katedře reigionálního rozvoje a veřejné správy při FSE UJEP. Při mém doktorském studiu se zaobírám zejména rozvojem obcí v tzv. uhelných regionech, kde sleduji transformaci uhelných regionů v kontextu dekarbonizace Evropy.

Profesně se věnuji pedagogice – jsem učitelem na II. stupni základní školy v Mostě. Věřím totiž, že děti jsou naše společná budoucnost, o kterou bychom se měli starat co možná nejlépe! A protože mi naše společná budoucnost není lhostejná, stal jsem se v roce 2018 zastupitelem Statutárního města Mostu. Aktivně se tedy podílím na samosprávě obce, velebím náš společný prostor a přispívám ve městě hlavně k lepšímu stavu zeleně a občanské vybavenosti.

Jaroslav Koutský

Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku transformace starých průmyslových regionů, zejména na jejich ekonomické změny a perspektivy dalšího vývoje. Zabývám se i dalšími otázkami ekonomické geografie v aplikaci na regionální rozvoj a na inovativní koncepty využitelné v managementu rozvoje území.

Na FSE UJEP působím od roku 2006 a nyní zastávám funkci děkana FSE UJEP. Jsem docentem ekonomika a managementu a garantem bakalářského oboru Regionální rozvoj a veřejná správa.

Jaroslav_Koutský
Sykora_Tomas_Foto - upr

Tomáš Sýkora

Tomáš Sýkora vystudoval obor veřejná správa a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě, přičemž předchozí bakalářský stupeň absolvoval na Fakultě sociálně ekonomické UJEP. Po celou téměř dvacetiletou dobu svého pracovního života se zabývá regionálním a lokálním rozvojem (konkrétně především strategickým plánováním a kohezní politikou). Prošel prací jak ve veřejném sektoru (místní i regionální samospráva), tak konzultačním byznysem, až nakonec zakotvil v akademickém světě.

Řadu let působil na ústeckém magistrátu, kde se v pozici vedoucího oddělení koncepcí zabýval strategickým plánováním rozvoje města a měl na starosti dotační politiku města. Ještě před vstupem ČR do EU byl u samých začátků debat o kohezní politice a její aplikace v českých podmínkách. Do této doby se také datuje zahájení aktivní spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, s nímž úzce kooperuje dosud jako člen řady pracovních skupin, externí poradce v sekci regionálního rozvoje a zahraničních vztahů a jako školitel v projektech. Po sedmileté magistrátní zkušenosti nastoupil takříkajíc na druhou stranu barikády, tedy na stranu poskytovatele dotace – působil jako vedoucí odboru řízení programu na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (ROP Severozápad). Následně se přesunul také geograficky a začal pracovat jako vedoucí odboru strategií a dotací na Magistrátu města Karlovy Vary. Po dvou letech tuto pozici opustil, aby zde nadále až dosud pokračoval jako osoba samostatně výdělečně činná jako poradce ve stejné oblasti – tedy pro otázky strategického rozvoje a dotací. Zároveň se pustil do konzultačních vod a pracoval jako výkonný ředitel společnosti MEPCO (Mezinárodní poradenské centrum obcí). Tam získal cenné zkušenosti také z řady jiných tuzemských a zahraničních měst, spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale na vlastní kůži poznal také slasti a strasti soukromého sektoru. V této době začal externě přednášet na FSE UJEP, z čehož se časem vyvinul úzký vztah, který přerostl v plné angažmá na univerzitě. Ve svých čtyřiceti letech se navíc stal doktorandem a snaží se propojovat své dosavadní praktické zkušenosti s pohledem akademickým.

Svého času vyrazil na roční stáž v Programu pro mladé řídící pracovníky ve veřejném sektoru Nadace Roberta Bosche do Německa – mimo jiné působil na radnici v Chemnitz a na Saském státním ministerstvu hospodářství a práce v Drážďanech. Mezi regionalisty má řadu osobních přátel, tudíž i hranici mezi osobním a pracovním prostorem má velmi tenkou.

Petr Hlaváček

Petr Hlaváček absolvoval bakalářské studium oboru Regionálního a lokálního rozvoje a magisterské studium oboru Ekonomie a management se specializací na Veřejný sektor na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Doktorské studium pak absolvoval v oboru Sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Dlouhodobě se zabývá problematikou regionálního rozvoje v aplikační a normotvorné rovině, rolí místních a regionálních samospráv v rozvoji obcí a regionů s důrazem na ekonomické, sociální a urbanistické otázky. Samostatný výzkum pak věnuje fungování regionálních inovačních systémů, prostorové ekonomii a vývojovým procesům na regionální a lokální úrovni v městských regionech i ve venkovských územích.

Hlaváček_Petr

Kateřina Vyhnánková

Kateřina Vyhnánková působí od svého studia historie a lingvistiky na Univerzitě Karlově v Praze v oblasti vzdělávání a rozvoje vzdělanosti a mezioborového dialogu. Je předsedkyní spolku Reditus, který se podílí na dlouhodobém Programu WebDialog – Porozumění přítomnému a hledání budoucího.  Několik let působila v univerzitním prostředí v pedagogice a andragogice, v nichž také publikuje, a ráda spolupracuje na hranicích jednotlivých oborů lidské činnosti a s překračováním specializací v touze po celostním pojetí a uskutečňování theoria pro praxis.

S FSE UJEP ji pojí zejména to, že zastupuje Institut kritického myšlení, který podporuje spolupráci univerzit a nadací a společně s fakultou realizuje projekt integrovaného rozvoje obcí v Ústeckém kraji s názvem „IKM Communitas“.

Pavel Raška

Pavel Raška vystudoval učitelství historie a geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.), fyzickou geografii na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.) a habillitoval se v oboru Obecná geografie na Univerzitě Karlově (doc.). Aktuálně působí jako vedoucí katedry geografie PřF UJEP.

Ve své odborné práci se nejprve zaměřoval na problematiku dlouhodobých proměn kulturní krajiny a geomorfologické procesy v krajině, později přesunul těžiště svého výzkumu k historickým a společenským aspektům přírodních rizik a jejich zmírňování. V teoretické rovině kriticky analyzuje koncepty rizika, adaptability a komunitních přístupů, v rovině praktické se zaměřuje na roli územně orientovaných opatření zmírňujících přírodní rizika a bariéry jejich implementace v rámci víceúrovňového vládnutí. Jako expertní konzultant dále spolupracuje s praxí na problematice regenerace urbánních prostor, ochraně přírody a krajiny či rozvoji místních společenství v regionu sz. Čech.

RAŠKA_

Martin Špaček

V současné době působí jako projektový developer v rámci projektu SMART akcelerátor II na Krajském úřadu Ústeckého kraje, kde se zabývá dopady regulací na firmy spojených s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Současně se věnuje realizaci národních i mezinárodních výzkumných projektů zaměřených na integrované přístupy v rozhodování na regionální a lokální úrovni, společenské inovace ve vztahu k regionálnímu rozvoji a inovace směřující k podpoře ekosystémových služeb lesů.

Dlouhodobě se věnuje také oblasti evaluací a hodnocení českých veřejných výdajových programů.

Vladan Hruška

Vladan Hruška vystudoval magisterský i doktorský obor Regionální geografie a regionálního rozvoje na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti pracuje jako odborný asistent na katedře geografie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Specializuje se na rurální geografii a rozvoj venkova a to především z ekonomického pohledu. Zkoumá jednak charakter současných venkovských ekonomik s důrazem na možnosti lokálních aktérů rozvoje čelit procesům regionálního, národního či globálního charakteru a formovat lokální rozvojové trajektorie. V těchto oblastech se podílel a podílí na celé řadě domácích i zahraničních výzkumných projektů.

Kromě toho se podílí na činnosti zájmových organizací v oblasti rozvoje venkova (Spolek pro obnovu venkova, místní akční skupiny), a také Euroregionu Elbe/Labe.

Hruska_Vladan
Miskovsky_Josef_foto - upr

Josef Miškovský

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, postgraduálního oboru sociální geografie a regionální rozvoj. V roce 2012 obhájil dizertační práci na téma regionální identity pobaltských států. V letech 2004-2007 zaměstnán v DHV CR, spol. s r.o., od roku 2007 jako OSVČ spolupracuje se SPF Group, s.r.o. a dalšími organizacemi. Specializuje se na problematiku místního a regionálního rozvoje, regionální analýzy, implementaci ESIF v Česku a cestovního ruchu. Od roku 2002 spoluřešitel projektů v oblasti cestovního ruchu (regionální a marketingové koncepce rozvoje cestovního ruchu, destinační management apod.), územního rozvoje (programy rozvoje krajů, operační programy pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů EU, strategie rozvoje měst, obcí a mikroregionů, regionální a statistické analýzy), tvorby a evaluace rozvojových programů, mezinárodních projektů v oblasti cestovního ruchu a ochrany kulturního dědictví.

Zkušenosti se školením v oblasti strategického plánování a nástrojů ESIF na lokální a mikroregionální úrovni. Spoluřešitel výzkumných projektů v oblasti regionální politiky, regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce. Odborná a popularizační publikační činnost v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.